Kontroll och provtagning på vatten och is

Under 2017 har vi på miljöförvaltningen i Helsingborg gjort provtagningar och kontrollerat kvaliteten på vatten och is som serveras till gäster på många av stadens skolkök, sommarrestauranger, foodtrucks, barer och nattklubbar. Vi har även undersökt den is som används som kylmedium till fisken i fiskbutiker. Vi kontrollerade även  rengöring av utrustning.

Av 73 vattenprov var knappt hälften utan anmärkning.

48 % av proverna fick utlåtandet tjänligt

44 % av proverna fick utlåtandet tjänligt med anmärkning

8 % av proverna fick utlåtandet otjänligt

Av 21 isprov var drygt en fjärdedel utan anmärkning.

29 % av proverna fick utlåtandet tjänligt

71 % av proverna fick utlåtandet tjänligt med anmärkning

Bedömning av analysresultatet för vatten- och isprov

Tjänligt – dricksvattnet eller isen kan användas utan risk

Tjänligt med anmärkning – dricksvattnet eller isen har hanterats på ett felaktigt sätt som gjort det möjligt för bakterier att föröka sig. Detta kan bero på otillräcklig rengöring av den utrustningen som kommer i kontakt med vattnet och isen. Verksamhetens rutiner för rengöringen måste i dessa fall förbättras.

Otjänligt – dricksvattnet eller isen innehåller ett så stort antal koliforma bakterier att människor kan bli sjuka av vattenburen smitta. Förekomst av koliforma bakterier kan indikera fekal påverkan direkt från människor eller via avlopp. Vattnet/isen får inte serveras. Verksamhetens rutiner för rengöring måste förbättras. Ett uppföljande godkänt vattenprov/isprov krävs innan vattnet och isen får serveras till gäst igen.

Under 2018 kommer vi att fortsätta med denna kontroll och provtagning, men då framförallt på stadens restauranger och pizzerior.

Serverar ni vatten och is av bra kvalitet?
Vatten som används som livsmedel eller vid hantering av livsmedel ska vara av dricksvattenkvalitet. Genom bristfällig personlig hygien och bristfällig rengöring av utrustning kan bakterier som orsakar sjukdomar överföras till isen och vattnet. Det är därför viktigt att ni har väl fungerande rutiner för rengöring av all den utrustning som kommer i kontakt med vattnet och isen. Det är också viktigt att berörd personal är införstådda i rutinerna.

Här är några råd om dricksvatten:

  • Ren utrustning: Ni måste ha väl fungerande rengöringsrutiner för all den utrustning som kommer i kontakt med vatten och varifrån ni tappar dricksvatten. Det kan vara tappkranar, kransilar på vanliga kranar, vattenautomater, syrupmaskiner, barpistoler mm. Tänk på att rengöringen vanligen behöver innefatta desinficering. Rengöringen behöver också ske tillräckligt ofta. Vid en undersökning av miljöförvaltningen i Stockholm visade det sig att i flera fall, var rengöring var tredje månad, inte tillräckligt. Eventuella slangar spricker lätt invändigt och behöver bytas ofta.
  • Inhyrda vattenautomater: Ni ansvarar för att se till att dessa rengörs, antingen av er själva eller av konsultfirma. Kontakta firman ni hyr automaten av för att ta reda på rengöringsrutin och rengöringsfrekvens.
  • Mobila verksamheter: Dunken, tappkranar och slangar ska rengöras och desinficeras regelbundet, ofta och effektivt. Ett viktigt steg för att avdöda mikroorganismer är att låta diskad utrustning, som vattendunkar, torka helt innan de används igen. Se till att vattnet tappas från ett kontrollerat vattensystem (t ex kommunens vattenledningsnät) och byt vattnet ofta i dunken. Eventuella slangar spricker lätt invändigt och behöver bytas ofta.

Här är några råd om ishantering:

  • Rena händer: Vid hantering av is, ha alltid rena händer, då dessa lätt kommer i kontakt med isen.
  • Ren maskin: Ismaskinen ska tömmas, rengöras och desinficeras regelbundet och tillräckligt ofta. Följ tillverkarens rengöringsanvisningar för maskinen. Oftast är det flera delar som ska plockas bort för att diskas separat. Vattenslang som är kopplad till ismaskinen ska bytas regelbundet för att förhindra att mikroorganismer från slangen överförs till ismaskinen.
  • Ren utrustning: Övrig utrustning såsom islåda och skopa ska hållas rena och förvaras på lämpligt ställe.