Checklista för verksamheters egenkontroll

I den här checklistan finns ett antal frågor som du kan fundera över och checka av när du gör din egenkontroll. Frågorna hjälper dig att komma in i tänket och förstå vad egenkontroll handlar om.

Kunskapskravet

 • Känner vi till vilka lagar, regler och eventuella myndighetsbeslut som styr vår verksamhet?
 • Kan vi visa för miljöförvaltningen eller annan tillsynsmyndighet, allmänheten och våra kunder att vi har en bra egenkontroll för verksamheten?
 • Hur har vi dokumenterat vår egenkontroll?

Organisation och kompetens

 • Vem är ansvarig för att göra nödvändiga miljöåtgärder?
 • Vem har ansvar för att uppdatera rutiner, instruktioner och dokumentation?
 • Har vi skrivit ned vem som ansvarar för egenkontrollen?
 • Hur bedömer vi kompetensbehovet?
 • Räcker våra kunskaper och resurser till för att utföra det miljöarbete som behövs och följa bestämmelserna?

Rutiner för kontroll, drift och underhåll

 • Finns det rutiner för regelbunden kontroll av utsläpp till luft, mark och vatten?
 • Finns det rutiner för kontroll av lukt, buller eller annat som kan påverka människa eller miljö?
 • Har vi tillräckliga instruktioner för drift och underhåll av utrustning inom produktionen?
 • Har vi tillräckliga instruktioner för drift och underhåll av reningsanläggningar och oljeavskiljare?

Hantera kemikalier

 • Hur förvarar och hanterar vi kemikalier?
 • Har vi tillräckliga rutiner kring hantering av kemikalier?
 • Är våra kemikalier korrekt märkta?
 • Finns säkerhetsdatablad tillgängliga?
 • Finns det en kemikalieförteckning?
 • Arbetar vi för att undvika miljö- och hälsofarliga kemiska produkter?
 • Finns utrustning för att ta hand om spill och läckage (absorptionsmedel med mera)?

Hushålla med resurser och välja produkter

 • Kan vi minska förbrukningen av energi, kemikalier eller råvaror?
 • Kan vi byta ut kemikalier mot sådana som är mindre farliga?
 • Kan vi ändra inköpsrutinerna så att miljöpåverkan minskar från råvaror, energi, kemikalier med mera?
 • Kan vi bidra till att minska miljöpåverkan från gods-och persontransporter inom och till eller från verksamheten?

Hantera avfall

 • Har vi tillräckliga rutiner för avfallshanteringen?
 • Kan vi minska avfallsmängden, kan vi sortera avfallet bättre, kan vi återanvända eller återvinna mer?
 • Vilket farligt avfall finns i verksamheten?
 • Har vi tillräckliga rutiner för hantering av farligt avfall? Förvaring? Märkning?
 • Upprättar vi transportdokument vid transport av farligt avfall? Sparar vi dessa?
 • Vet vi att den som hämtar avfallet har rätt kompetens och behörighet?

Bedöma risker

 • Vilka är riskerna med verksamheten?
 • Gör vi regelbundna riskbedömningar?
 • Hur gör vi när det kommer in synpunkter eller klagomål på verksamheten?

Rutiner för att hantera avvikelser

 • Har vi tillräckliga rutiner för driftstörningar eller olyckshändelser?
 • Vem ska vi kontakta? Får miljöförvaltningen omedelbar information vid driftstörning eller olyckshändelse som kan skada människors hälsa eller miljön?
 • Vilka åtgärder ska vidtas?
 • Hur följer vi upp tillbud och olyckshändelser för att förebygga nya störningar?