Bygg- och rivningsavfall

Rivningar, byggnationer och renoveringar ger avfall som ställer krav på du som bygger eller äger fastigheten. Det är nämligen du som är ansvarig för att det farliga avfallet sorteras ut och tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Rivningsavfall med träplankor.

Sortera bort farligt avfall

I bygg- och rivningsavfall måste farligt avfall, elavfall och andra miljöskadliga ämnen sorteras bort. Avfallet ska tas om hand i i en god arbetsmiljö där materialet hanteras på ett miljövänligt sätt. För att kunna göra detta är det viktigt att inventera vad för material och avfall som finns innan rivningen eller renoveringen påbörjas.

Kraven på att sortera och ta hand om bygg-rivningsavfall regleras i miljöbalken och i plan- och bygglagen. Här är några vanliga exempel på farligt avfall och elavfall (räknas oftast som farligt avfall) som måste sorteras bort:

 • batterier
 • betong med PCB
 • byggmaterial med asbest
 • brandvarnare
 • elektriska installationer och instrument
 • elkablar med bly , koppar eller olja
 • gnistskydd i elinstallationer
 • kemikalierester i färg, lack, lim och lösningsmedel
 • kondensatorer
 • kylanläggningar
 • kyl- och frysenheter
 • luftkonditioneringsaggregat
 • lysrör
 • rökdetektorer
 • sprayburkar
 • tryckimpregnerat virke
 • virke som innehåller bekämpningsmedel mot skadedjur.

Minimera ditt avfall från början

Om du planerar byggmaterialet från början och utgår från den så kallade avfallstrappan, kan du minimera mängden spill och avfall från byggprojektet. När du river eller renoverar en byggnad är det också bra att utgå från avfallstrappan för att se till att en så stor del som möjligt av materialet  återanvänds eller återvinns. Något som alla verksamheter är skyldiga att göra enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Att deponera avfall (slänga på tippen) blir då bara en sista utväg för det som inte kan hanteras på annat sätt.