Tillsyn av Helsingborgs brandförsvar

Helsingborgs brandförsvar genomför tillsyn av verksamheters förmåga att bedriva SBA enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Läs mer här om hur tillsynsbesöket går till.

Vid tillsynen kommer en tillsynsförrättare från Helsingborgs brandförsvar till er verksamhet. Tillsammans med den brandskyddsansvarige, och gärna någon mer ur SBA-organisationen, går man igenom det systematiska brandskyddsarbetet. Det är brukligt att först sitta ner och diskutera innan kontroll av brandskyddet sker.

Genom att tillsammans sitta ner och samtala blir det tydligt om SBA-organisationen behöver råd eller hjälp inom något område. Här lyfts alla frågor som SBA-organisationen har, samtidigt som Brandförsvaret får en god överblick om hur arbetet med brandskydd fungerar inom verksamheten. Det är under detta samtal man brukar gå igenom ”SBA-pärmen”, det vill säga allt dokumenterat material om verksamhetens SBA.

Efter man rätat ut eventuella frågetecken brukar kontroll av brandskyddet ske. Dessa kontroller kan vara av teknisk såväl organisatorisk karaktär. Den tekniska kontrollen kan innebära att tillsynsförrättaren provar att stänga branddörrar, kontrollera sprinklercentralen eller ser efter så att utrymningsvägarna är fria. Den organisatoriska kontrollen kan innebära att tillsynsförrättaren frågar någon ur personalen om denne vet var handbrandsläckare finns, hur man utrymmer eller vilken utbildning denne har fått.

Tillsynen avslutas med att man sammanfattar besöket. Det är viktigt att den brandskyddsansvarige har förstått tillsynsförrättarens synpunkter.

Efter tillsynen skriver tillsynsförrättaren ett tillsynsprotokoll som skickas till verksamheten. Detta protokoll är en sammanställning av det som kom upp vid tillsynen. Protokollet ska sparas så att man vid nästa tillsyn kan se att eventuella brister i brandskyddet har blivit åtgärdade.

Har du frågor om tillsyn? Kontakta brandförsvaret!