Kom igång med SBA

I uppstartsfas av SBA är det mycket att tänka på. Helsingborgs brandförsvar spaltar upp goda råd och tips i en checklista.

För dig som är i uppstartsfas med SBA kan nedanstående checklista vara till hjälp. Om det uppstår frågor längs vägen kan du kontakta Helsingborgs brandförsvar.

Arbeta systematiskt

Att arbeta systematiskt med SBA innebär dels att du ska dokumentera ert brandskydd och dels att arbeta aktivt med det. Ett exempel är att dokumentera var handbrandsläckare finns och av vilken typ de är, samt att regelbundet kontrollera att handbrandsläckarna är på plats, att de inte är gömda bakom något och att mätaren visar på det gröna området. Dokumentera och arbeta aktivt!

Boka in ett uppstartsmöte!

Det är lämpligt om personer från ledningen deltar, eftersom brandskyddsorganisationen ska vara väl förankrad på arbetsplatsen. Det bör även finnas med en person med god kännedom om byggnaden, exempelvis en vaktmästare eller en fastighetsskötare.

Vid mötet, gå igenom nedanstående punkter. Diskutera och dokumentera!

Var finns brandriskerna?

 • Beskriv er verksamhet i stora drag, vilka arbetsuppgifterna är och vilka brandrisker som finns.
 • Kan brandriskerna förebyggas med regler och rutiner? (ex: var får man röka? Har spisen timer?)

Hur får ni veta att det brinner?

 • Hur varnar ni varandra?
 • Har du larm? Hur fungerar larmet? Är det vidarekopplat till SOS?
 • Vet alla hur de ska bete sig om det börjar brinna?

Om det börjar brinna, kommer alla ut på ett säkert sätt?

 • Var finns utrymningsvägarna?
 • Är utrymningsstrategin känd för alla?
 • Behöver någon hjälp för att komma ut? Hur?
 • Vem hjälper vem ut? Hur?

Kan du börja släcka?

 • Har du utrustning? Var finns den?
 • Vet du hur du ska använda den?

Personalens kunskap

 • Inventera behoven av utbildning. Har de anställda genomgått någon brandutbildning? Såväl praktisk som teoretisk?
 • Upprätta utbildningsplaner, dvs. vem som ska genomgå vilken utbildning och när detta kommer att ske.
 • Utse ansvarig för innehåll och genomförande av utbildning.

Hur förhindras brandens spridning?

 • Gör en skiss över din byggnad. Märk ut brandcellsgränser och utrymningsvägar.
 • Var finns brandcellsgränserna?
 • Är brandcellsgränserna intakta? Gå och titta efter, är dörrarna helt täta eller finns det en glipa under dörren? Är det genomföringar med t.ex. kablar och sladdar i väggarna?

Vem kontrollerar att brandskyddsåtgärderna fungerar?

 • Vem har ansvaret?
 • Hur ofta kontrolleras brandskyddet, såsom brandlarm, handbrandsläckare och brandvarnare?
 • Finns det rutiner för kontrollerna? Kontrollistor?
 • Finns det rutiner för service och underhåll?

Övriga dokument

Samla in andra dokument som berör brandskyddsarbetet till exempel:

 • Riskanalyser
 • Tillsynsprotokoll, eventuella förelägganden från räddningstjänsten med mera.
 • Handlingar från genomförda revisioner av till exempel automatiskt brandlarm, vattensprinkler, elinstallationer
 • Beredskapsplaner
 • Insatsplaner
 • Tillbudsrapporter

När alla punkter har blivit utredda och dokumenterade är det dags att starta upp det systematiska brandskyddsarbetet på riktigt.