Om en brand inträffar, kan jag som ägare bli skyldig att ersätta skadorna?

Ja. Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor är den som äger en fastighet eller den som bedriver verksamheten i fastigheten ansvarig för att brandsäkerheten säkerställs. Det är viktigt att ägare och nyttjanderättshavare gör en så kallad Exempel på gränsdragningslista (word), över vem som ansvarar för vad inom brandskyddet.