Hur vet jag om det krävs en skriftlig redogörelse för brandskyddet?

Är du ägare till byggnader och anläggningar där riskerna för eller konsekvenserna av en brand är stora ska du lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Är du nyttjanderättshavare ska du lämna uppgifter till ägaren av byggnaden som skickar in dem till brandförsvaret. Vilka objekt och verksamheter som ska lämna in en skriftlig redogörelse till kommunen (det vill säga brandförsvaret) finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift SRVFS 2003:10