Att bedriva SBA

Systematiskt brandskyddsarbete kan se olika ut beroende på verksamhetens storlek och omfattning. Helsingborgs brandförsvar anser dock att följande sju steg är viktiga att beröra för att få ett tillfredsställande SBA.

De sju stegen nedan är ett exempel på hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas. Efterföljs dessa sju steg är du på god väg att ha ett tillfredsställande SBA. Det kan vara till stor hjälp då det är dessa punkter som Helsingborgs brandförsvar tittar på vid ett tillsynsbesök.

Det är viktigt att komma ihåg att SBA är inget du gör för brandförsvaret utan för din egen skull.

1. Ansvar

Tydliggör ansvaret. Vem har det yttersta ansvaret om en brand skulle inträffa? Gränsdragningslista mellan ägare och nyttjanderättshavare ska finnas där det tydligt ska framgå vem som ansvarar för vad inom brandskyddet.

2. Organisation

Vilka personer ingår i brandskyddsarbetet? Vem är brandskyddssansvarig?

3. Utbildning

Alla anställda ska åtminstone ha utbildning motsvarande grundläggande brandkunskap, det vill säga kunskap och förståelse för varför brand uppstår och hur den utvecklar sig, samt hur man förebygger brand. Personalen behöver utbildning för att SBA-organisationen ska fungera.

4. Instruktioner och rutiner

Ta fram rutiner för hur personalen ska agera vid brand. Förekommer brandrisker i form av exempelvis rökning, hetarbeten eller finns det en truckladdningsplats? Ta fram rutiner och regler för hur detta får ske.

5. Brandskyddsbeskrivning

Att starta upp SBA kräver engagemang. Det tekniska brandskyddet ska dokumenteras i en så kallad brandskyddsbeskrivning. Detta görs lämpligtvis på en ritning, där släckanordningar och brandcellsgränser märks ut.

6. Teknisk kontroll

För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, exempelvis ska brandlarm och handbrandsläckare provas. En del byggnadstekniska brandskyddsåtgärder bör kontrolleras av såväl egen som extern personal för att säkerställa drift.

7. Uppföljning av SBA

För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl det tekniska som det organisatoriska brandskyddet kontrolleras internt och följas upp regelbundet. En årlig revision av det totala SBA ska genomföras för att säkerställa att arbetet ständigt förbättras och kvalitetsgranskas.

Följ denna länk för att komma till en mall som beskriver hur ett SBA kan se ut