Klassindelning av brandfarliga varor

Varför delas brännbara vätskor in i olika klasser?

 Ju lättare det är att sätta eld på en vätska desto farligare är det, och desto mer försiktig måste man vara i hanteringen. Det som avgör hur lätt det är, är vilken vätska det är och vilken temperatur vätskan har. Klassindelningen används bland annat för att bestämma lämpliga kärl, tillåtna mängder och olika skyddsavstånd för de brännbara vätskorna.

En brandfarlig vätska räknas som brandfarlig om flampunkten är lägre än 100 ºC. En gas räknas som brandfarlig om den bildar antändbar gasblandning med luft vid 21 ºC och normalt lufttryck (101,3 kPa).

Klass

Flampunkt

Produktexempel

1 < 21 ºC Bensin, T-röd, T-blå, K-sprit, Aceton
2a 21 ºC – 30 ºC Xylen
2b >30 ºC – 55 ºC Kristallolja, T-grön, Lacknafta, Fotogen
3 >55 ºC – 100 ºC Diesel, eldningsolja

På MSB.se finns mer information om vad som gäller för vätskor