Slam

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har trekammar-, köks-, gårdsbrunn eller sluten tank behöver anlita slamsugningsbilen.

Slammaskin.

När slamsugningsbilen tömmer en trekammarbrunn sugs både slammet och vattnet upp, sedan spolas det klara vattnet tillbaka i brunnen.

Slam och slamkakor stannar kvar i bilens tank, medan vattnet i brunnen kan sippra ut genom brunnsväggarna. Det är viktigt för brunnens funktion att en del av vattnet stannar kvar i brunnen för att behålla rätt bakterieflora, så att nedbrytningsprocessen fungerar på bästa sätt. Slutna tankar töms på hela sitt innehåll.

Slammet töms sedan på Öresundsverket där det behandlas i avloppsreningsverket.

Du måste beställa slamtömning via NSR kundservice.

Uppehåll i hämtning av slam och tömning av latrin

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av slam eller tömning av latrin via vår e-tjänst ”Uppehåll i sophämtning” om det handlar om en sammanhängande period av minst sex månader för permanentboende och minst ett år för fritidsboende.