Bygg- och rivningsavfall

Rivningar, byggnationer och renoveringar ställer krav på dig som är byggherre eller fastighetsägare. Det är du som oftast är ansvarig för att det farliga avfallet sorteras och tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Rivningsavfall med träplankor.

Sortera bort farligt avfall

Byggande, renovering och rivning ger upphov till flera avfallssorter. Farligt avfall, elavfall och andra miljöskadliga ämnen måste sorteras bort och tas om hand i en god arbetsmiljö, så att rivningsmaterialet hanteras på ett miljövänligt sätt. För att kunna göra detta är det viktigt att en materialinventering görs innan rivningen påbörjas.

Kraven på att sortera och ta hand om rivningsavfall regleras i miljöbalken och i plan- och bygglagen. Här är några vanliga exempel på farligt avfall och elavfall (räknas oftast som farligt avfall) som måste sorteras bort:

 • Batterier
 • Betong med PCB
 • Byggmaterial med asbest
 • Brandvarnare
 • Elektriska installationer och instrument
 • Elkablar med bly , koppar eller olja
 • Gnistskydd i elinstallationer
 • Kemikalierester i färg, lack, lim och lösningsmedel
 • Kondensatorer
 • Kylanläggningar
 • Kyl- och frysenheter
 • Luftkonditioneringsaggregat
 • Lysrör
 • Rökdetektorer
 • Sprayburkar
 • Tryckimpregnerat virke
 • Virke som innehåller bekämpningsmedel mot skadedjur.

Minimera ditt avfall från början

Inom EU finns ett gemensamt mål att minska mängden avfall. Det avfall som ändå uppkommer ska hanteras genom:

 1. återanvändning
 2. materialåtervinning
 3. energiåtervinning.
 4. avfallsminimering.

Om byggmaterialet planeras noga från projektets början, så kan mängden spill och avfall vid byggande minimeras.

En verksamhetsutövare är också skyldig att utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning enligt miljöbalkens hänsynsregler. Detta innebär att så långt det är möjligt sortera ut material som går att återanvända eller återvinna.

Att deponera avfall (slänga på tippen) blir då bara en sista utväg för det som inte kan hanteras på annat sätt.

Ansök om rivningslov

Du behöver ofta rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om rivningslov.

Se även mer information om bygg- och rivningsavfall på NSR:s webbplats.