Så söker du tillstånd för varuexponering – steg för steg

Du söker tillstånd för varuexponering hos polisen. Men du ska först kontakta drift- och underhållsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen. Här får du information om hur du söker tillstånd.

Gator, trottoarer, torg och parker, det vill säga offentliga platser, får inte användas för andra ändamål än vad den är avsedd för enligt detaljplanen. (Du kan läsa mer om detaljplaner på helsingborg.se:s invånardel) För andra ändamål krävs tillstånd enligt ordningslagen. Du som har en butik och vill exponera dina varor framför butiken måste därför alltid söka polistillstånd.

Tillståndet gäller enbart varuexponering. Du får alltså inte sälja varorna du exponerar på upplåten mark.

1. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontakta drift- och underhållsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen, Järnvägsgatan 22, 251 89 Helsingborg. Du når avdelningen via Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. Stadsbyggnadsförvaltningen gör en bedömning om dina idéer om varuexponeringens placering och utformning är realistiska görs. Var gärna ute i god tid så att du hinner göra eventuella ändringar.

Varje enskild ansökan bedöms individuellt – om intrånget i framkomlighet för fotgängare i allmänhet och synskadade i synnerhet – samt för renhållningsfordon kan accepteras.

2. Ansök hos polisen

När du fått besked från stadsbyggnadsförvaltningen, gör du en formell ansökan på en blankett som finns att få hos polismyndigheten. Du kan söka tillstånd för 1-3 år i rad, det vill säga 1-6 säsonger.

Förutom en ifylld blankett, krävs en måttsatt situationsplan eller karta där det klart och tydligt framgår var varuexponeringen skall placeras. Om varuexponeringen skall förankras i en byggnad ska du redovisa detta särskilt.

Du hittar ansökningsblanketten på Polisens webbplats.

Ansökan skickar du sedan till:

Polismyndigheten
Region Syd
205 90 Malmö
e-post: registrator.syd@polisen.se

3. Behövs andra tillstånd?

Tänk på att andra tillstånd också kan krävas.

Du kan till exempel behöva ansöka om bygglov. Du kan läsa mer om bygglov här.