Råd och regler för varuexponering

Gatan och trottoaren tillhör alla. Därför måste varuställ och annan utsmyckning placeras och utformas så att de inte utgör hinder eller kan orsaka skada. Här får du råd och information om de regler som finns för olika former av varuexponering.

Gatan, trottoaren, gågatan och stadens torg är till för alla. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att stadsmiljön utformas så att den förblir attraktiv och samtidigt tillgänglig för alla. Varuställ och annan utsmyckning kan bidra till stadens attraktiva atmosfär och miljö om den utformas och placeras på rätt sätt.

Varuexponering bör ligga i direkt anslutning till verksamhet. Undantagna är torgen där en bedömning får göras från fall till fall beroende på förutsättningarna. Varuexponeringen ska ges en prydlig och enkel utformning. Valet av form, färg och material ska passa in i stadsmiljön.

Regler för varuexponering i Helsingborg

(Se även illustrationerna nedan.)

  • Upplåten yta ska ha direkt anknytning till den ordinarie verksamheten. Avsteg från denna princip kan endast ske om placering utanför verksamheten är omöjlig eller olämplig.
  • Varuställ och liknande sätt att exponera varor ska vara placerat direkt mot lokalens fasad. Varustället ska vara stabilt och inte vara lätt att flytta.
  • Det fria gångutrymmet, inklusive eventuell kantsten, på en måttligt frekventerad gångbana, ska vara minst 1,5 meter. På en mer tätt frekventerad gångbana bör det fria utrymmet till närmsta hinder vara minst 2 meter. På livligt trafikerade gågator bör det fria gångutrymmet vara minst tre till fyra meter (se illustration på sidan 8).
  • Varuskyltningens kortsidor ska vara klart avgränsade. Med hänsyn till synskadade bör avgränsningen göras vinkelrät mot gångriktningen. Mot marken ska det finnas en tvärslå på 0,1- 0,35 meters höjd eller en kant av exempelvis trä, minst 0,1 meter hög.
  • Varuställ på hjul utan nedre tvärslå ska omgärdas nedtill av en kant eller bräda, minst 0,1 meter hög.
  • Varuskyltningen får maximalt vara 0,75 meter bred ut från fasad och ska vara utan utstickande detaljer. På platser där ingen platsbrist råder kan i särfall tillstånd ges för bredare varuställ.
  • Förankring i marken får inte ske genom borrning eller liknande i betongplattor, asfalt, kantsten med mera. För eventuell fastsättning mot fasad krävs bygglov.
  • Brandposter, avstängningsventiler, kabelbrunnar, kopplingsskåp och liknande som finns inom området, ska hållas tillgängliga och får inte täckas över.
  • Varuskyltningen ska alltid tas in efter stängningsdags.

Illustrationer:

Fritt gångutrymme på gångbanan mellan varuställ och närmaste hinder ska vara minst 1,5 meter:

Varuexponering, illustration över tillåtna mått.

Fritt gångutrymme på gågatan mellan varuställ ska vara minst 3 till 4 meter:

Varuexponering illustration.

Nedre tvärslå eller kant på 0,1-0,35 meters höjd:

Nedre tvärslå eller kant på 0,1-0,35 meters höjd