Varuexponering

Att sätta ut varuställ, blomlådor och liknande, är ett sätt att marknadsföra sin butik. Men de får aldrig dominera eller bli till hinder för framkomligheten. Du behöver därför söka tillstånd för detta hos polisen.

Blommor i torgstånd. Foto Colourbox.

Polismyndigheten ger tillstånd att använda allmän platsmark, till exempel gator, grönytor och torg som är till för alla, under förutsättning att Helsingborgs stad genom stadsbyggnadsförvaltningen medger markupplåtelse. I samband med markupplåtelse görs en bedömning av varuskyltningens utformning där de riktlinjer och råd som beskrivs på de här sidorna ligger till grund för beslutet.

Om du får tillstånd eller inte styrs bland annat av hur stor del av gångbanan du tar i anspråk och hur varustället är utformat.