Bygglov för skylt

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att skyltar på fastigheten har bygglov. Du som är fastighetsägare till större fastigheter med många hyresgäster bör i ett tidigt skede ta fram skyltprogram i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen för godkännande. Det underlättar för alla parter.

Bygglov är förenat med en kostnad enligt fastställd taxa.

Så här ansöker du:

Ta gärna en tidig kontakt med bygglovsavdelningen via Helsingborg kontaktcenter för att höra vad som gäller i just ditt fall.

Ansök via e-tjänst eller blankett:

Du som ansöker via blankett skickar dina ansökningshandlingar till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsavdelningen
251 89 Helsingborg

Du kan också lämna dina handlingar direkt på Helsingborg kontaktcenter, Stortorget 17, Helsingborg.

Ansökningshandlingar:

Du behöver bifoga kompletterande handlingar till din ansökan:

  • Situationsplan i skala 1:500: för skylt på mark; ange skyltens placering och fixera läget med målsättning från tomtgräns eller byggnad. För skylt på byggnad; markera var på byggnaden skylten ska placeras.
  • Fasadritning (+ ev fotomontage) i skala 1:100: för skylt på byggnad; rita skylten på fasadritningen och ange mått från mark och exempelvis hushörn, vinkelskylt ska också redovisas från sidan.
  • Detaljritning på skylt 1:20/1:50: På detaljritningen ritar du in skyltens storlek med budskap samt anger bredd, höjd och djup. Ange även ljussättning, färgval med mera.
  • Konstruktionsritning: för markplacerad skylt; ange hur skylten ska förankras i marken.

Exempelritningar

Handläggning, beslut och slutbesked

Från det datum din ansökan är komplett ska du få ett beslut inom 10 veckor. I samband med att du får ditt bygglov beviljat får du ett startbesked, som innebär att du får börja sätta upp dina skyltar. När du satt upp skyltarna enligt bygglovet skickar du in ”Begäran om slutbesked”. Den blanketten får du i samband med att du får ditt bygglovsbeslut och startbesked.