Markanvisning Råå, Fregatten

Nu bjuder Helsingborgs stad, genom enheten för mark och exploatering, in exploatörer att göra en intresseanmälan för tilldelning av markanvisning för mark inom kvarteret Fregatten, fastighet Råå 4:143, på Råå. Detaljplanen kommer att tas fram genom samverkansförfarande. Vi välkomnar även olika former av byggemenskaper att anmäla intresse. Sista dag för att lämna in anbudshandlingar är 19 januari 2018.

Inom den potentiella kvartersmarken finns möjlighet för en eller två exploatörer att tilldelas
markanvisning. I anbudet ska exploatören uppge om intresseanmälan gäller både
flerbostadshus och radhus eller endast något utav dem. Även om exploatörens
intresseanmälan gäller både flerbostadshus och radhus kan tilldelning komma att gälla för
endast ett utav dem.

Kvarteret Fregatten

Kvarteret Fregatten ligger på Råå, nära den historiska bykärnan med restauranger och affärer
och i anslutning till ett grönområde längs Råå-ån. Ungefär 600 meter från planområdet ligger
stranden och Råås fritidsbåtshamn. Planområdet ligger intill Landskronavägen och nära
hållplats från vilken bussar går till Helsingborgs centrum var 5-10:e minut. 2019 kommer
även HelsingborgsExpressen, Helsingborgs nya expressbuss, att trafikera längs Rååvägen.

Planområdet

Inom planområdet finns möjlighet för en eller två exploatörer att tilldelas markanvisning.
Planområdet omfattar fastigheterna Fregatten 16, samt del av fastigheterna Råå 4:143 och Råå 4:82. Fastigheten Råå 4:143 är idag parkmark och Råå 4:82 omfattar Lussebäckens område.

Tidigare låg ett vårdboende på Fregatten 16, detta har nyligen rivits och marken ska saneras
och återställas till parkmark. Inom Råå 4:143 finns ett militärvärn som planeras att tas bort.
Planområdet avgränsas i nordväst av Lybecksgatan, i nordost av Landskronavägen, i sydväst
av ett bostadsområde längs Rååvägen och i sydost av ett grönområde i anslutning till Råå-ån.
Planområdet omfattar cirka 16 000 kvadratmeter, varav cirka 6 500 kvm prövas för
bostadsändamål inom fastigheten Råå 4:143, övrig mark prövas för parkändamål.

Detaljplan genom samverkansförfarande

Huvudidén med detaljplanen är att omdisponera byggrätten för det före detta vårdhemmet
Fregatten till att bli park samt planlägga för byggrätter inom Råå 4:143.
Detaljplanearbetet har påbörjats och en förstudie av lämplig bebyggelsestruktur på platsen har utförts. Detaljplanen har ännu inte varit på samråd och därmed finns i dagsläget inga
remissvar tillhörande planen. Detaljplanen kommer att tas fram i samverkan med den/de
exploatörer som tilldelas markanvisning. Målet är att ge exploatörerna möjlighet att vara
delaktiga i den fortsatta processen i dialog med staden.

Förstudien som tagits fram indikerar de volymer och former som staden avser planera
byggrätterna för inom detaljplanen. Kvartersmarken är uppdelad i två olika hustyper,
flerbostadshus mot Landskronavägen samt radhus mot Lussebäcken. Förstudien visar på en
byggnation mellan 3-4 våningar i flerbostadshusen samt 1,5 plans radhus.

Kontakta Charlotte Olsson, stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad om du vill ha en  sketchupmodell. Du når henne på epost charlotte.olsson@helsingborg.se