Mariastaden, Balgripen 2

Genom mark- och exploateringsenheten bjuder Helsingborgs stad in byggherrar att göra intresseanmälningar för tilldelning av fastigheten Helsingborg Balgripen 2 i Mariastaden.

Fastigheten Balgripen 2 finns norr om Helsingborgs stadskärna, i östra delen av Mariastaden med närhet till väg 111.

Byggrätt

  • Fastighetsareal: 4 253 m2
  • Användning: Kontor, icke störande småverksamhet och hantverk med hänsyn till närmsta planerade bostäder. Ej hotell.
  • Högsta totalhöjd: 6,5 m

Det är ett önskemål att en hög grad av detaljplanens byggrätt utnyttjas och att byggnation sker i två plan. Parkering byggs i enlighet med detaljplanen och enligt stadens parkeringsnorm. Marken säljs i befintligt skick.

Hänsyn till närheten av bostadsområde ska tas både vid utformning av bebyggelsen och vid byggnation.

I dokumenten kan du läsa mer: