Maria station, etapp 2

Genom enheten för mark och exploatering bjuder Helsingborgs stad in byggherrar att göra intresseanmälningar för prekvalificering för markanvisningar i detaljplanen för fastigheten Berga 1:10 med flera i Maria stationsområde.

Planområdet ligger i den östra delen av Mariastaden och det finns nu möjlighet att göra en intresseanmälan på två olika kvarter.

För Fibulan och Islaggen gör man en intresseanmälan för prekvalificering. Observera att en byggherre endast tilldelas ett kvarter.

Byggrätter

Fibulan

  • Fastighetsareal: 4 117 m2
  • Användning: Bostad
  • Möjlig BTA: 14 821 m2

Islaggen

  • Fastighetsareal: 2 150 m2
  • Användning: Bostad
  • Möjlig BTA: 5 160 m2

Att en hög grad av detaljplanens byggrätt, minst 75 procent, utnyttjas är ett krav. Parkering byggs enligt detaljplanen och enligt stadens parkeringsnorm.

Frågor och svar om markanvisningen

Vi ser inte att det finns ett behov av varken trygghetsbostäder eller äldreboende på fastigheten.

Övervägande andel av lägenheterna ska utgöras av bostadsrätt, det vill säga att minst 51% av lägenheterna ska vara bostadsrätter. Resterande kan då utgöras av hyresrätter.