Maria station, etapp 2

Genom enheten för mark och exploatering bjöd Helsingborgs stad in byggherrar att göra intresseanmälningar för prekvalificering för markanvisningar i detaljplanen för fastigheten Berga 1:10 med flera i Maria stationsområde. Beslut om tilldelning är fattat.

Byggrätter

Fibulan

  • Fastighetsareal: 4 117 m2
  • Användning: Bostad
  • Möjlig BTA: 14 821 m2

Islaggen

  • Fastighetsareal: 2 150 m2
  • Användning: Bostad
  • Möjlig BTA: 5 160 m2

Att en hög grad av detaljplanens byggrätt, minst 75 procent, utnyttjas var ett krav. Parkering byggs enligt detaljplanen och enligt stadens parkeringsnorm.

Frågor och svar om markanvisningen

Vi ser inte att det finns ett behov av varken trygghetsbostäder eller äldreboende på fastigheten.

Övervägande andel av lägenheterna ska utgöras av bostadsrätt, det vill säga att minst 51% av lägenheterna ska vara bostadsrätter. Resterande kan då utgöras av hyresrätter.

Så länge det redan i prekvalificeringen garanteras att minst 51% av lägenheterna på kvarteret upplåts med bostadsrätt så är det ok. Vi kommer att skriva in det här i marköverlåtelseavtal och efterföljs det inte kommer det att regleras med viten.

Det stämmer, ni ska ej ange något pris.

Det som gäller är att en byggherre endast kan tilldelas ett kvarter.

Eftersom det är en preliminär tidplan kanske vi kommer att se över tiden ännu en gång när det blir aktuellt för de prekvalificerade bidragen att lämna in mer information.

Man blir inte diskvalificerad om där är volymskisser med i referensobjekten.

Det är inte nödvändigt med papperskopior, det viktigaste är att vi får det i PDF på ett USB.

Prekvalificering

Beslut om tilldelning, pdf 26,7 kB.

Prekvalificering Fibulan 1 och Islaggen 1, Maria station etapp 2, pdf 516 kB.