Ryktborsten

Genom mark och exploateringsenheten bjuder Helsingborgs stad in byggherrar till att anmäla  intresse för tilldelning av byggrätten inom kvarteret Ryktborsten, i Laröd. Vi ser också gärna att personer eller föreningar som vill driva byggemenskaper anmäler sitt intresse.

Fastigheten Ryktborsten 2 omfattar 12 324 kvadratmeter. Tillåten markanvändning är bostäder och största byggnadsarea är 7 000 kvadratmeter. Antalet våningsplan är 1 till 3. Att en hög grad av detaljplanens byggrätt utnyttjas är önskvärt.

Detaljplanen har vunnit laga kraft och  projektering för stadens arbeten är färdig. När marktilldelning är genomförd ska staden utföra förberedande arbeten. Byggnation inom
området kan  därefter börja omgående, preliminärt i slutet av 2015.

I nedanstående dokument kan du läsa mer:

Markanvisning Ryktborsten, (PDF)

Detaljplan Ryktborsten, (PDF)