Problem med lastbilar på Landskronavägen

Ett företag med verksamhet på Landskronavägen störs av lastbilar som parkerar utanför företagets lokaler. Lastbilarna står med dieselaggregaten på timmar och dagar i sträck. Miljön är dålig och bullret påverkar de anställda. Företaget framförde också att bilarnas chaufförer använder det närliggande området som toalett. Företaget hade en sex månader lång dialog med miljöförvaltningen på Helsingborgs stad som upplevdes krånglig och som inte resulterade i annat än att staden hänvisade till polisen. Företaget undrade om det inte fanns mer staden kunde göra i denna fråga. Krångelombudsmannen tog sig an ärendet för att få klarhet i om staden kan göra mer eller hantera de här ärendena annorlunda.

Detta har staden gjort

Helsingborg är en stad som, tack vare goda logistiska förutsättningar, har ett stort antal mycket transportintensiva företag. Då lagstiftning och infrastruktur under lång tid gynnat lastbilstransporter i förhållande till andra transportslag ser vi idag mer tung trafik på våra vägar än någonsin tidigare. Vi ser också att på en öppen arbetsmarknad inom EU används i allt större utsträckning åkerier och chaufförer från låglöneländer i främst i Baltikum och östra Europa för att utföra transporterna. Chaufförerna är ofta ute flera månader i sträck och bor mellan körningar och under sina vilotider i sin lastbil.

Helsingborg har under många år haft växande problem med att lastbilschaufförer parkerar och bor i sina lastbilar främst längs gatorna i våra industriområden vilket har medfört en mängd klagomål från företag och allmänhet. De står i vägen, ibland trafikfarligt, och kör ibland sönder infrastruktur. Stölder och illegal handel förekommer men nedskräpning och sanitära olägenheter är det mest uppenbara problemet då förarna inte har tillgång till toaletter. Det är heller inte ovanligt att de kör på tomgång för att hålla värmen i hytten, vilket medför både buller och utsläpp.

Helsingborg har utrett problemen noga under flera års tid. Problembilden är komplex med grund i EU-regler för godstransporter och arbetsvillkor. Helsingborgs stad kommer inte att kunna lösa problemen fullt ut utifrån de verktyg som en kommun kan styra över. Om vi till exempel inför parkeringsförbud på en gata, flyttar vi endast problemet till omkringliggande gator. Om vi uppför en uppställningsplats med fri tillgång till toaletter och duschar, riskerar den åtgärden dra ännu mer lastbilstrafik till staden.

Genom stadens påverkansstrateg i Stockholm startar vi under 2020 ett aktivt påverkansarbete för att verka för förändrad lagstiftning på nationell nivå som stöd till Polismyndigheten, transportbranschen, kommunerna och inte minst de enskilda chaufförerna. Vi för även dialog med Trafikverket och Infrastrukturdepartementet för ett ökat statligt ansvar i frågan och för att staten ska arbeta med frågan på EU-nivå. Tills lagstiftning eller andra styrmedel är på plats arbetar vi i Helsingborgs stad enligt punkterna nedan med målsättning att lindra och förebygga de negativa effekter som uppstår till följd av de uppställda lastbilarna i Helsingborg.

  • Vi arbetar med sanitära insatser och utplacering av soptunnor där det bedöms nödvändigt.
  • Vi gör enskilda bedömningar från fall till fall i fråga om parkeringsförbud och fysiska hinder.
  • Vi utfärdar parkerings- eller kontrollavgifter om fordon är felparkerade, saknar nödvändiga tillstånd eller inte har betalt parkeringsavgift.
  • Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av digitala tjänster för parkering och information.
  • Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra upphandlingen av stadens egna transporter.
  • Vi stöttar och uppmuntrar Polismyndighetens arbete med kontroll av kör- och vilotider.

Arbetet med att genomföra och följa upp punkterna ovan är fördelat på flera avdelningar inom främst stadsbyggnadsförvaltningen och stadsledningsförvaltningen. Under 2019 har staden ökat insatserna för städning och sanering i de mest utsatta områdena. Under 2020 har den västra delen av Marknadsvägen på Väla samt Kardangatan på Långeberga stängts av för tung trafik. Sedan tidigare har åtgärder satts in vid Ramlösas pendlarparkering samt vid Jordbodalen för att förhindra uppställning. I det aktuella ärendet på Landskronavägen var det olovlig tomgångskörning som var det största problemet. Ärendet avslutades och hänvisning till polisen gjordes eftersom det är polisen som kontrollerar brott mot föreskrifter om tomgångskörning.

På miljöförvaltningen, som skötte handläggningen av ärendet på Landskronavägen är en lärdom att det är viktigt att inledningsvis vara tydlig med vilka möjligheter staden har för att driva ett ärende som gäller störande lastbilar. Tydligheten är viktig för att inte skapa förväntningar som staden inte kan möta.

Miljöförvaltningen har med detta ärende fått mer information om hur tomgångsärenden med främst lastbilar ska hanteras framöver, vilket inte var tydligt för förvaltningens medarbetare i början av hanteringen. Miljöförvaltningen har nu skapat rutiner för en enklare och rakare handläggning, i syfte att skapa bättre service i handläggningen av klagomål på störande lastbilar.

# avslutat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.