error
error
expand_more

Uteservering med fast förankrat staket

Ett hotell i Helsingborg har sedan flera år en uteservering med staket runt. Staketet är fast förankrat i markplattorna. Reglerna säger att den som vill förankra uteserveringens staket i marken måste be om tillstånd för det. Här saknas tillstånd och nu har stadsbyggnadsförvaltningen upptäckt förankringarna och kräver att hotellet betalar för att byta ut markplattorna och återställa, eller att hotellet låter kommunen utföra jobbet att sätta dit fasta förankringspunkter. Båda alternativen kostar mycket pengar för hotellet. Då hotellet vill ha kvar uteserveringen som den är, känns det krångligt att behöva betala för något som redan fungerar. Varför kan inte kommunen vänta och låta hotellet ersätta kommunen för de trasiga plattorna den dagen man tar bort uteserveringen?

Detta har staden gjort

Reglerna för uteserveringar i Helsingborg är tydliga och lätta att hitta via stadens webbplats. De skickas också ut till alla som ansöker om och får tillstånd för att sätta upp en uteservering. Men som restaurang- eller hotellägare har man antagligen annat att tänka på än regler för staket. Kanske anlitar man någon för att bygga upp uteserveringen och tänker att byggaren känner till vad som är tillåtet och inte. Problemet är att hela processen med markupplåtelse är krånglig. Först ska en ansökan göras hos polisen. Helsingborg är en blåsig stad och många näringsidkare vill förankra staket och parasoller i marken. När man fått ok från polisen måste man då be om lov igen, fast denna gång hos kommunen.

Den idé staden har arbetat med i detta ärende handlar om att förenkla för företagaren redan i första steget. Om den e-tjänst som polisen tillhandahåller för ansökan kan utrustas med en ny kryssruta, kan kommunen arbeta helt annorlunda. Då kan kommunen få information i samband med ansökan om vem som planerar för fast förankrade staket eller parasoller, vilket ger handläggare möjlighet att ta personlig kontakt med aktuella företagare i förväg, i stället för att kontrollera regelefterlevnad i efterhand. Det effektivaste för alla parter är ju förstås att det blir rätt från början. Lösningen hade inte hjälpt just det här hotellet i detta ärende, men i kombination med ett proaktivt arbetssätt hos kommunens handläggare kan lösningen förenkla processen för de som i framtiden vill sätta upp fast förankrade staket eller parasoller på sina uteserveringar.

Under våren har staden kontaktat polismyndigheten och för nu en dialog om hur information och e-tjänst på polisens webbsidor skulle kunna utvecklas.

Parallellt har ansvariga på Helsingborgs stad börjat att erbjuda uppskov med återställningen i vissa situationer. Näringsidkare som råkar ut för inspektioner där man upptäcker fasta förankringar som saknar tillstånd, har nu i vissa fall möjlighet att skuta upp återställningen. Avdelningen för drift och underhåll på stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en avtalsmall. Den användas för att teckna avtal med näringsidkare som vill skjuta upp återställning av markbeläggningen. Den här möjligheten erbjuds näringsidkare som driver uteservering på äldre markbeläggning. Olovliga håltagningar i nyare markbeläggning kan inte skjutas upp utan ska göras om enligt stadens riktlinjer. Kommunen kräver aldrig någon att återställa, eller göra om, under högsäsong. Åtgärderna kan alltid vänta till hösten, så att verksamheten drabbas så lite som möjligt.

Krångelombudsmannens kommentar

Helsingborgs och alla landets företagare som driver verksamhet på uteservering behöver en enkel och smidig process där det är lätt att göra rätt. Förhoppningsvis kan ansökningsprocessen som ligger på polisens webbplats trimmas framöver så att färre fel uppstår. Det vinner alla på. Den nya avtalsmallen som staden tagit fram säkerställer att Helsingborg möter behovet bättre för dem som ändå av misstag gör hål i kommunens markbeläggning.

# avslutat

Publicerad:

Uppdaterad:

Problem med lastbilar på Landskronavägen

Ett företag med verksamhet på Landskronavägen störs av lastbilar som parkerar utanför företagets lokaler. Lastbilarna står med dieselaggregaten på timmar och dagar i sträck. Miljön är dålig och bullret påverkar de anställda. Företaget framförde också att bilarnas chaufförer använder det närliggande området som toalett. Företaget hade en sex månader lång dialog med miljöförvaltningen på Helsingborgs stad som upplevdes krånglig och som inte resulterade i annat än att staden hänvisade till polisen. Företaget undrade om det inte fanns mer staden kunde göra i denna fråga. Krångelombudsmannen tog sig an ärendet för att få klarhet i om staden kan göra mer eller hantera de här ärendena annorlunda.

Detta har staden gjort

Helsingborg är en stad som, tack vare goda logistiska förutsättningar, har ett stort antal mycket transportintensiva företag. Då lagstiftning och infrastruktur under lång tid gynnat lastbilstransporter i förhållande till andra transportslag ser vi idag mer tung trafik på våra vägar än någonsin tidigare. Vi ser också att på en öppen arbetsmarknad inom EU används i allt större utsträckning åkerier och chaufförer från låglöneländer i främst i Baltikum och östra Europa för att utföra transporterna. Chaufförerna är ofta ute flera månader i sträck och bor mellan körningar och under sina vilotider i sin lastbil.

Helsingborg har under många år haft växande problem med att lastbilschaufförer parkerar och bor i sina lastbilar främst längs gatorna i våra industriområden vilket har medfört en mängd klagomål från företag och allmänhet. De står i vägen, ibland trafikfarligt, och kör ibland sönder infrastruktur. Stölder och illegal handel förekommer men nedskräpning och sanitära olägenheter är det mest uppenbara problemet då förarna inte har tillgång till toaletter. Det är heller inte ovanligt att de kör på tomgång för att hålla värmen i hytten, vilket medför både buller och utsläpp.

Helsingborg har utrett problemen noga under flera års tid. Problembilden är komplex med grund i EU-regler för godstransporter och arbetsvillkor. Helsingborgs stad kommer inte att kunna lösa problemen fullt ut utifrån de verktyg som en kommun kan styra över. Om vi till exempel inför parkeringsförbud på en gata, flyttar vi endast problemet till omkringliggande gator. Om vi uppför en uppställningsplats med fri tillgång till toaletter och duschar, riskerar den åtgärden dra ännu mer lastbilstrafik till staden.

Genom stadens påverkansstrateg i Stockholm startar vi under 2020 ett aktivt påverkansarbete för att verka för förändrad lagstiftning på nationell nivå som stöd till Polismyndigheten, transportbranschen, kommunerna och inte minst de enskilda chaufförerna. Vi för även dialog med Trafikverket och Infrastrukturdepartementet för ett ökat statligt ansvar i frågan och för att staten ska arbeta med frågan på EU-nivå. Tills lagstiftning eller andra styrmedel är på plats arbetar vi i Helsingborgs stad enligt punkterna nedan med målsättning att lindra och förebygga de negativa effekter som uppstår till följd av de uppställda lastbilarna i Helsingborg.

  • Vi arbetar med sanitära insatser och utplacering av soptunnor där det bedöms nödvändigt.
  • Vi gör enskilda bedömningar från fall till fall i fråga om parkeringsförbud och fysiska hinder.
  • Vi utfärdar parkerings- eller kontrollavgifter om fordon är felparkerade, saknar nödvändiga tillstånd eller inte har betalt parkeringsavgift.
  • Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av digitala tjänster för parkering och information.
  • Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra upphandlingen av stadens egna transporter.
  • Vi stöttar och uppmuntrar Polismyndighetens arbete med kontroll av kör- och vilotider.

Arbetet med att genomföra och följa upp punkterna ovan är fördelat på flera avdelningar inom främst stadsbyggnadsförvaltningen och stadsledningsförvaltningen. Under 2019 har staden ökat insatserna för städning och sanering i de mest utsatta områdena. Under 2020 har den västra delen av Marknadsvägen på Väla samt Kardangatan på Långeberga stängts av för tung trafik. Sedan tidigare har åtgärder satts in vid Ramlösas pendlarparkering samt vid Jordbodalen för att förhindra uppställning. I det aktuella ärendet på Landskronavägen var det olovlig tomgångskörning som var det största problemet. Ärendet avslutades och hänvisning till polisen gjordes eftersom det är polisen som kontrollerar brott mot föreskrifter om tomgångskörning.

På miljöförvaltningen, som skötte handläggningen av ärendet på Landskronavägen är en lärdom att det är viktigt att inledningsvis vara tydlig med vilka möjligheter staden har för att driva ett ärende som gäller störande lastbilar. Tydligheten är viktig för att inte skapa förväntningar som staden inte kan möta.

Miljöförvaltningen har med detta ärende fått mer information om hur tomgångsärenden med främst lastbilar ska hanteras framöver, vilket inte var tydligt för förvaltningens medarbetare i början av hanteringen. Miljöförvaltningen har nu skapat rutiner för en enklare och rakare handläggning, i syfte att skapa bättre service i handläggningen av klagomål på störande lastbilar.

# avslutat

Publicerad:

Uppdaterad: